GEMtips to help you understand Uechi-ryu Karate

  • Sanchin Kata
  • Dan Kumite  
  • Kicks & Punches  
  • Konshiwa Bunkai  
  • Kotikiti    
  • Kyu Kumite   
  • Mindset      
  • Seichin Bunkai     
  • Seisan Bunkai     
  • Wauke